رودان خشکسار

وقتی از خواب تو لبریزم

ب...

    آن سو تر از   چشمانی   که با امید بسته می شوند   وبا   ناامیدی   باز   زندگی   دربستری از بودنی ها   ج    ا     ر      ی       س        ت      
/ 10 نظر / 24 بازدید
اسفند 90
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست